Back

Privacy policy

I denna integritetspolicy förklarar vi, Keto Diets UAB, företagskod 305493532, registreringsadress Aludariu str. Vilnius, Litauen, kontorsadress Aludariu str. Vilnius, Litauen ("Företag", "vi", "oss" eller "vår"), hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, använder våra mobilappar, kontaktar oss via våra officiella sociala mediesidor eller e-post och/eller använder våra tjänster.

Observera att om du köper fysiska varor medan du använder våra tjänster så är Max Nutrition UAB, företagskod 305420438, med registreringsadress Lvivo str. 37-101, Vilnius, Litauen, samt kontorsadress Antakalnio 17, Vilnius, Litauen ansvarig för databehandling gällande just denna tjänst. I sådana fall hänvisar "Företag", "vi", "oss" eller "vår" till Max Nutrition UAB. Om du har några sekretessrelaterade frågor eller förfrågningar gällande fysiska varor kan du kontakta oss via e-post: [email protected].

I detta meddelande hittar du svaren på följande frågor:

 1. hur vi använder dina uppgifter;
 2. när vi tillhandahåller dina uppgifter till andra;
 3. hur länge vi lagrar dina uppgifter;
 4. vad vår marknadsföringspolicy innebär;
 5. vilka rättigheter gällande personuppgifter du har;
 6. hur vi använder cookies;
 7. andra frågor som du bör ta hänsyn till.

Vid eventuella förfrågningar eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som anges i denna text så skickar du dem på det sätt som anges i avsnittet Kontakter.

Du kan också kontakta företagets dataskyddsombud angående alla integritetsrelaterade frågor via e-post: [email protected].

Alla definitioner som används i denna integritetspolicy har samma betydelse som föreskrivs i företagets allmänna villkor om inte annat uttryckligen anges i denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy är en viktig del av företagets allmänna villkor.

I händelse av att denna integritetspolicy översätts till andra språk och om det finns skillnader mellan den engelska versionen och en sådan översättning ska den engelska versionen ha företräde, såvida ingenting annat anges.

 1. Hur använder vi dina personuppgifter?
  1. Det här avsnittet innehåller information gällande:
   1. kategorier av personuppgifter som vi hanterar;
   2. personuppgifter som vi inte fått direkt från dig, källan och specifika kategorier för dessa uppgifter;
   3. för vilka ändamål vi kan hantera dina personuppgifter;
   4. de rättsliga grunderna för hanteringen.
  2. Vi hanterar dina kontouppgifter ("kontouppgifter"). Kontouppgifterna kan innehålla ditt namn och din e-postadress, telefonnummer och annan information som du tillhandahåller när du registrerar dig samt din köphistorik. Vi erhåller sådana uppgifter direkt från dig. Vi behandlar dina kontouppgifter i syfte att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten för vår webbplats och tjänster och för att kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är utförandet av ett avtal mellan dig och oss, och/eller från dig begärda åtgärder, som leder till ett sådant avtal samt våra legitima intressen, nämligen att kontrollera och förbättra vår webbplats och tjänster.
  3. Vi behandlar information om tillhandahållande av tjänster av oss till dig ("servicedata"). Servicedatan kan innehålla dina kontaktuppgifter (t.ex. din e-postadress), bankkonto- och transaktionsuppgifter samt annan information som du lämnar till oss när du fyller i relevanta frågeformulär (som kan innehålla känsliga personuppgifter relaterade till din hälsa, om sådana uppgifter är nödvändiga för att tillhandahålla den relevanta tjänsten). Servicedata hanteras för att tillhandahålla tjänster samt föra korrekta register över transaktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är utförandet av ett avtal mellan dig och oss, och/eller från dig begärda åtgärder, som leder till ett sådant avtal samt samt våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet. Vid hantering av känsliga personuppgifter, relaterade till din hälsa, är den rättsliga grunden för hanteringen ditt uttryckliga samtycke.
  4. Vi kan behandla information som du lämnar till oss i syfte att prenumerera på våra e-postmeddelanden och nyhetsbrev ("meddelandedata"). Meddelandedata behandlas för att skicka relevanta meddelanden och nyhetsbrev till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Om vi redan har sålt varor eller tillhandahållit tjänster åt dig via vår webbplats och/eller appar, och du inte invänder, kan vi också behandla meddelandedata baserat på vårt legitima intresse, nämligen att försöka upprätthålla och förbättra kundrelationer.
  5. Vi kan behandla information om all kommunikation som du skickar till oss ("korrespondensdata"). Korrespondensdata kan innehålla kommunikationsinnehåll och metadata som är associerade med kommunikationen. Korrespondensdata hanteras i syfte att kommunicera med dig och föra register. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet, säkerställande av enhetlig och högkvalitativ samrådspraxis och för att utreda tvister mellan dig och våra anställda.
  6. Vi kan behandla information om din användning av vår webbplats och/eller appar samt på din enhet ("enhetsdata") när du surfar på vår webbplats eller använder våra appar. Enhetsdata kan inkludera IP-adress, geografisk plats, typ och version av webbläsare, operativsystem, typ av enhet, skärmupplösning samt (i händelse av att du samtycker till att dela sådan information) din platsdata och användning av vår webbplats och våra appar (dvs. hänvisningskälla, besökets längd, sidvisningar och navigeringsvägar, samt information om tidpunkt, frekvens och mönster för din tjänsteanvändning). Vi erhåller sådana uppgifter genom användning av cookies och liknande teknik. Enhetsdata behandlas för att förbättra apparna och webbplatsen samt för att ställa in standardalternativ. Vi använder också sådana uppgifter för att få en bättre förståelse för hur du använder vår webbplats och våra tjänster samt för att säkra både webbplatsen och apparna. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse, nämligen korrekt hantering av vår webbplats, våra appar och vår verksamhet.
  7. Vi kan komma att behandla alla de personuppgifter som anges i denna text om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, oavsett om det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen skyddet och hävdandet av våra juridiska rättigheter, dina juridiska rättigheter och andras juridiska rättigheter.
  8. Vi kan komma att behandla alla dina personuppgifter som identifieras i denna text om det är nödvändigt för att erhålla eller upprätthålla försäkringsskydd, för att hantera risker eller för att få professionell rådgivning. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse, nämligen ett korrekt skydd av vår verksamhet mot risker.
  9. Utöver de specifika ändamål för vilka vi kan behandla dina personuppgifter som anges i detta avsnitt kan vi också behandla dina personuppgifter där sådan behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.
  10. Om syftet eller den rättsliga grunden för databehandlingsaktiviteter som anges i detta stycke ändras kommer vi att informera dig och, om samtycket var den rättsliga grunden för databehandling, kommer vi att be om ditt samtycke igen.
  11. Ibland kan vi samla, anonymisera eller avidentifiera dina personuppgifter på ett sådant sätt att de inte kan användas för att identifiera dig. Sådana uppgifter är inte längre personliga. Vi kan använda sådana uppgifter utan begränsningar på de sätt som är tillåtna enligt lag, inklusive, men inte begränsat till att dela sådana uppgifter med våra partners eller forskningsinstitutioner, i artiklar, blogginlägg och vetenskapliga publikationer samt för att samla statistik om vissa aktiviteter eller symtom som samlats in för att identifiera mönster hos användare och för att utvärdera eller ändra våra tjänster.
  12. Vi följer principen om dataminimering: personuppgifter som behandlas är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de hanteras.
  13. Personuppgifter lagras antingen på företagets servrar eller på servrar hos våra entreprenörer som är bundna till specifika avtalsklausuler om behandling av personuppgifter samt till sekretessförpliktelser.
  14. Vi använder ett antal tekniska och organisatoriska medel för att skydda dina personuppgifter. Organisatoriska säkerhetsåtgärder inkluderar att begränsa åtkomsten till behöriga personer med ett legitimt behov av att få tillgång till personuppgifter, signera sekretessavtal, arrangera utbildningar, samt att skapa och implementera relevanta policyer och förfaranden. Tekniska åtgärder omfattar lämpliga åtgärder för att hantera onlinesäkerhet, risk för dataförlust, ändring av data eller obehörig åtkomst, genomförande av åtkomstkontroll och autentiseringsverktyg, säkerställande av fysisk säkerhet etc.
 2. När lämnar vi ut dina uppgifter till andra?
  1. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till alla medlemmar i vår företagskoncern (inklusive våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna text. Sådana kan omfatta interna administrationsändamål samt tillhandahållande/delning av IT-, betalnings- eller marknadsföringstjänster eller datacenter inom koncernen.
  2. Beroende på vilken betalningsmetod du har valt kan dina personuppgifter lämnas ut till och behandlas av vårt koncernföretag KARMA PROCESSING INCORPORATED, företagskod 7138602, registreringsadress 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex, kontorsadress 1000 West Street, Suite 1200, Wilmington, Delaware, 1980, e-post: [email protected] i den mån det är nödvändigt för att samla in, behandla och administrera betalningar för tjänsterna.
  3. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra försäkringsgivare och/eller professionella rådgivare i den mån det är nödvändigt för att erhålla eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker, få professionell rådgivning eller upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, oavsett om det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.
  4. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra leverantörer av tjänster för bekämpning mot bedrägeri och risker i den mån det är nödvändigt för att skydda dina personuppgifter och uppfylla våra juridiska skyldigheter.
  5. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra betaltjänstleverantörer. Vi kommer att dela servicedata med våra betaltjänstleverantörer endast i den utsträckning som är nödvändig för att behandla dina betalningar, överföra medel och hantera klagomål och frågor som rör sådana betalningar och överföringar.
  6. För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi i kassan komma att skicka dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kvalificerar dig för deras betalningsmetoder och för att skräddarsy dessa betalningsmetoder åt dig. De personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas eget integritetspolicy.
  7. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra tjänsteleverantörer i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla specifika tjänster (inklusive leverantörer av servrar och underhåll av dessa, e-postleverantörer, tjänsteleverantörer som används för dataanalys eller marknadsföring, callcenter, kundundersökningar eller marknadsundersökningar). Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att sådana underleverantörer genomför lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa skyddandet av dina personuppgifter.
  8. Utöver de specifika utlämnanden av personuppgifter som anges i detta avsnitt kan vi lämna ut dina personuppgifter där ett sådant utlämnande är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.
  9. Personer som anges i detta avsnitt kan befinna sig utanför Litauen, Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om vi överför dina personuppgifter till sådana personer kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder (inklusive de som anges i de angivna rättsakterna) för att säkerställa att din integritet förblir ordentligt säkrad, inklusive i förekommande fall undertecknande av standardavtalsklausuler för överföring av data. För att ta reda på mer information om lämpliga skyddsåtgärder kan du kontakta oss via e-post: [email protected].
 3. Hur länge lagrar vi dina uppgifter?
  1. Dina personuppgifter som vi behandlar för något eller några ändamål ska inte sparas längre än vad som är nödvändigt för dessa ändamål. De får under inga omständigheter förvaras längre än följande:
   1. kontodata kommer att behållas i högst 5 (fem) år efter din senaste uppdatering av kontot;
   2. servicedata kommer att behållas i högst 5 (fem) år efter det att tjänsterna har upphört;
   3. meddelandedata kommer att behållas i högst 2 (två) år efter tillhandahållandet av samtycke eller, om meddelandedata skickas till de nuvarande kunderna för att upprätthålla och förbättra kundrelationer, i högst 2 (två) år efter slutet av tillhandahållandet av respektive tjänster, såvida du inte återkallar ditt samtycke tidigare eller invänder mot sådan behandling;
   4. korrespondensdata kommer att behållas i högst 6 (sex) månader efter slutet av sådan kommunikation.
  2. I vissa fall är det inte möjligt för oss att i förväg specificera de perioder under vilka dina personuppgifter kommer att behållas.
  3. Efter utgången av tillämplig lagringsperiod, eller på din begäran, förstörs personuppgifter med hjälp av överskrivnings- eller fysiska förstörelsemetoder (då dessa kan tillämpas).
  4. Oaktat de andra bestämmelserna i detta avsnitt kan vi behålla dina personuppgifter där sådan lagring är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.
 4. Marknadskommunikation
  1. Om du samtycker kommer vi att kontakta dig via e-post eller telefon för att informera dig om vad vi gör. Om vi redan har tillhandahållit tjänster till dig, och du inte invänder, kommer vi också att informera dig om andra produkter som tillhandahålls av våra företag eller medlemmar i våra koncernföretag som kan intressera dig, inklusive annan information relaterad till sådan via e-post eller telefon, när sådana uppgifter tillhandahållits av dig.
  2. När vi kontaktar dig via telefon enligt avsnitt 4.1. ovan kommer SMS/textmeddelanden från oss att tas emot via din leverantör till det mobilnummer du angett. SMS/textmeddelanden kan skickas med hjälp av ett automatiskt telefonuppringningssystem eller annan teknik. Meddelandefrekvensen varierar. Meddelande- och datakostnader kan tillkomma.
  3. Du kan när som helst välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation. Du kan göra det genom att klicka på en relevant länk i något av våra marknadsföringsmeddelanden eller kontakta oss via något av de sätt som anges på vår webbplats. Om du får både e-post- och telefonmarknadsföringskommunikation på de grunder som anges i avsnitt 4.1. ovan och du vill välja bort att ta emot dem, måste du välja bort dessa genom att följa relevant länk i något av våra marknadsföringsmeddelanden eller kontakta oss på något sätt som anges på vår webbplats.
  4. När du har utfört någon av de angivna åtgärderna kommer vi att uppdatera din profil för att säkerställa att du inte kommer att få någon marknadsföringskommunikation från oss i framtiden.
  5. Observera att eftersom vår affärsverksamhet består av ett nätverk av närbesläktade tjänster kan det ta några dagar tills alla system har uppdaterats, vilket innebär att du kan fortsätta att få marknadsföringskommunikation medan vi behandlar din begäran.
  6. Oavsett kommer avanmälan av marknadsföringskommunikationen inte att hindra dig från att ta emot kommunikation som är direkt relaterad till tillhandahållandet av tjänster.
 5. Dina rättigheter
  1. I det här avsnittet har vi sammanfattat de rättigheter som du har enligt dataskyddslagar. Vissa av rättigheterna är komplexa, så vi tillhandahåller enbart de viktigaste aspekterna av dessa rättigheter. Följaktligen bör du läsa relevanta lagar (först och främst den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679) och få vägledning av tillsynsmyndigheterna för en fullständig förklaring av dessa rättigheter.
  2. Dina huvudsakliga rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen är följande:
   1. rätten att få tillgång till data;
   2. rätten till rättelse;
   3. rätten till radering av dina personuppgifter;
   4. rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
   5. rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter;
   6. rätten till dataportabilitet;
   7. rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.
   8. rätten att återkalla samtycke;
   9. rätten att begära att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering.
  3. Rätten att få tillgång till data. Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter eller inte och, då vi gör det, tillgång till personuppgifterna, tillsammans med viss ytterligare information. Denna ytterligare information omfattar uppgifter om ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som berörs och mottagarna av personuppgifterna. Förutsatt att andras rättigheter och friheter inte påverkas kommer vi att tillhandahålla dig en kopia av dina personuppgifter. Det första exemplaret kommer att tillhandahållas kostnadsfritt, men ytterligare kopior kan komma att tillhandahållas mot en rimlig avgift.
  4. Rätten till rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och, med hänsyn till ändamålen med behandlingen, få ofullständiga personuppgifter om dig kompletterade.
  5. Under vissa omständigheter har du rätt att radera dina personuppgifter. Dessa omständigheter inkluderar när: (i) personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades; (ii) du återkallar samtycke till samtyckesbaserad behandling och det inte finns någon annan rättslig grund för att behandla data; (iii) du invänder mot behandlingen enligt vissa regler i tillämpliga dataskyddslagar; iv) behandlingen sker för direkt marknadsföring, eller (v) personuppgifterna har behandlats olagligt. Det finns dock undantag från rätten till radering. Sådana undantag inkluderar när behandling är nödvändig: (i) för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet; (ii) för att uppfylla vår juridiska skyldighet; eller (iii) för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  6. Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är när: (i) du bestrider personuppgifternas riktighet; (ii) behandlingen är olaglig men du motsätter dig radering; (iii) vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med vår behandling, men du behöver personuppgifter för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; och (iv) du har invänt mot behandling, i väntan på verifiering av invändningen. Om behandlingen har begränsats på denna grund kan vi fortsätta att lagra dina personuppgifter, men vi kommer endast att behandla sådana uppgifter på annat sätt: (i) baserat på ditt samtycke; ii) för att fastställa, utföra eller försvara rättsliga anspråk, iii) för att skydda en annan persons rättigheter, eller (iv) av skäl för viktigt allmänt intresse.
  7. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som rör din situation, men endast i den utsträckning som den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändig för: utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller syftet med de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part. Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  8. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål (inklusive profilering för direktmarknadsföringsändamål). Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.
  9. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål av skäl som rör din situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av skäl av allmänt intresse.
  10. Rätten till dataportabilitet. I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:
   1. samtycke; eller
   2. fullgörande av ett avtal eller åtgärder som ska vidtas på din begäran innan du ingår ett avtal, vilka är nödvändiga för att ingå ett sådant, så har du rätt att få dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Denna rätt gäller dock inte om den skulle inverka negativt på andras friheter och rättigheter.
  11. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot dataskyddslagar har du laglig rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskydd. Du kan göra det i den EU-medlemsstat där du har din vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Vår databehandling övervakas av statens dataskyddsinspektion i Republiken Litauen, med sätet L. Sapiegos St. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt
  12. I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Återkallandet påverkar inte lagligheten av behandlingen före återkallandet.
  13. Du har rätt att begära att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar för dig eller på liknande sätt påverkar dig avsevärt. Det finns dock undantag från denna rättighet. Sådana undantag inkluderar när beslutet: (i) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och oss; (ii) är auktoriserat enligt EU:s eller en EU:s medlemsstats lagstiftning som vi är föremål för och som också fastställer lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter, friheter och legitima intressen; (iii) baseras på ditt uttryckliga samtycke.
  14. Förutom den specifika åtgärd som anges i detta avsnitt eller på webbplatsen kan du också utöva någon av de rättigheter som anges häri genom att kontakta oss via e-post: [email protected]. Vi åtar oss att svara på sådana förfrågningar inom 1 månad efter att de mottagits. Denna svarstid kan förlängas med 2 månader för komplexa eller multipla begäranden. Vid en sådan förlängning kommer vi att informera dig ytterligare.
 6. Om cookies
  1. Vi kommer att be dig att samtycka till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i detta meddelande när du först besöker vår webbplats.
  2. Cookies är små textfiler som innehåller identifierare som skickas av en webbserver till din webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.
  3. Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan länkas till den information som lagras i och erhålls från cookies.
 7. Cookies som vi använder
  1. På webbplatsen använder vi cookies av tre huvudtyper, för följande ändamål:
   1. Nödvändiga cookies – dessa används för att säkerställa korrekt prestanda på webbplatsen, säkerhet för kunder och deras data samt tillhandahållande av högkvalitativa tjänster;
   2. Funktionella cookies – dessa används för att förbättra webbplatsens användarupplevelse, analysera användningen av systemet och i enlighet med sådana förbättra tillhandahållandet av tjänster;
   3. Reklamcookies – dessa används för att observera användarnas onlinebeteende och optimera marknadsföringskampanjer enligt sådan information.
 8. Cookies som används av våra tjänsteleverantörer
  1. Våra tjänsteleverantörer använder cookies och dessa cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.
  2. Vi kan använda:
   1. Google Analytics-cookies för att observera vår webbplatstrafik. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att upptäcka webbplatsfel samt mäta webbplatsens bandbredd. Du kan se integritetspolicyn för Google Analytics här;
   2. YouTube-cookies för att visa innehåll på vår webbplats som laddats upp på Youtube. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att upprätthålla integritet samt skapa en informativ och dynamisk webbplats. Du kan se sekretesspolicyn för Youtube här;
   3. Twitter-cookies för att visa innehåll på vår webbplats som publicerats på Twitter. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att upprätthålla integritet samt skapa en informativ och dynamisk webbplats. Du kan se sekretesspolicyn för Twitter här;
   4. Google Maps-cookies för att, om användaren tillåter det, bestämma användarens platsdata. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att anpassa webbplatsinställningar i enlighet med användarens plats och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Du kan läsa sekretesspolicyn för Google Maps här;
   5. DoubleClick-cookies för att styra visningen av annonser för våra användare. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att skilja användare som redan använder våra tjänster och minska eller sluta visa våra annonser för sådana användare. Du kan se sekretesspolicyn för DoubleClick här;
   6. Facebook-cookies för att hantera visning av annonser för våra användare. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att skilja användare som redan använder våra tjänster och minska eller sluta visa våra annonser för sådana användare. Du kan läsa sekretesspolicyn för Facebook här;
   7. Google Tag Manager-cookies för att kontrollera reklamcookies. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att korrekt distribuera annonser till användare. Du kan läsa sekretesspolicyn för Google Tag Manager här;
   8. Hotjar-cookies för att observera hur användare använder vår webbplats. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att observera webbplatsens prestanda och analysera hur vi kan förbättra vår webbplats. Du kan läsa sekretesspolicyn för Hotjar here;
   9. Visual Website Optimiser-cookies som används för att samla in information om hur besökare interagerar med sidorna på webbplatsen. Du kan läsa sekretesspolicyn för Visual Website Optimiser här.
 9. Hur kan du hantera cookies?
  1. De flesta webbläsare låter dig att neka till att acceptera cookies samt att radera cookies. Metoderna för att göra detta varierar från webbläsare till webbläsare och från version till version. Du kan dock få aktuell information om att blockera och ta bort cookies via information som tillhandahålls på den relevanta webbläsarwebbplatsen, till exempel Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.
  2. Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser.
  3. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.
 10. Tredjepartswebbplatser

  På webbplatsen kan du hitta länkar till och från partnerwebbplatser, informationskällor och relaterade webbplatser. Observera att sådana tredjepartswebbplatser som du kommer att besöka genom att klicka på länkar har sina egna integritetspolicyer och vi tar inget ansvar för sådana integritetspolicyer. Vi rekommenderar att du bekantar dig med integritetspolicyn för sådana webbplatser innan du tillhandahåller några personuppgifter till sådana.

 11. Barns personuppgifter
  1. Vår webbplats och våra tjänster riktar sig till personer över 18 år.
  2. Om vi har anledning att tro att vi har personuppgifter om en person under den åldern i våra databaser utan att ha samtycke från vårdnadshavare kommer vi att radera dessa personuppgifter.
 12. Sekretesstillägg för Kalifornien

  Om du är konsument från eller bosatt i Kalifornien kan du, utöver informationen i denna sekretesspolicy, ha ytterligare rättigheter och information som du får enligt California Consumer Privacy Act:

  1. Vi säljer inte medvetet personlig information eller delar den med tredje part för direkt marknadsföring. Men om vi gör det i framtiden kommer du att meddelas och ha rätt att välja bort "försäljning" av personlig information;
  2. Vi kommer att behålla, använda eller dela personlig information, som vi samlar in eller hanterar, endast för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy, och kommer att meddela dig om detta ändras.
  3. Du har rätt att inte bli utsatt för diskriminering om du utövar någon av dina rättigheter.

  För närvarande upptäcker eller svarar vi inte på webbläsarinitierade Spåra inte-signaler. Instruktioner för att aktivera dessa för följande webbläsare finns här: Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari, Opera.

 13. Uppdatering av din data

  Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

 14. Ändringar i texten

  Eventuella ändringar av denna text kommer att publiceras på webbplatsen och i händelse av större ändringar kan vi komma att informera dig om dessa via e-post eller på något annat sätt som vi anser vara mest lämpligt.

Senast ändrad 30/08/2022.